Møter ol

Bygdekveld på Ve skole

Også i år blir det bgdekvald på Ve skle. I år er velforeningen i bygda spesiellt invitert til å holde stands etc. Kvelden avvikles den 26. sept. mellom 17.00 - 20.00.

Din overskrift

Brev til Statens veivesen om trafikksikring

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Ved leder Tor Punsvik  Drangsholtveien 51  4658 Tveit  puns@online.no

Til Statens Vegvesen

Region Sør

Pb 723 Stoa

4808 Arendal

firmapost-sor@vegvesen.no

VEDR. NØDVENDIGE TRAFIKKSIKRINGSTILTAK VED RV 41 GJENNOM DRANGSHOLT OG GRØDUM.

Drangsholt & Grødum Velforening favner om lag 120 husstander, hvorav vel halvparten er hjemmehørende i Kristiansand og de øvrige i Birkenes kommune. Velforeningen har et bredt engasjement og forholdsvis høy aktivitetsnivå, og blant mange temaer står trafikksikring blant prioriterte oppgaver da vi har en sterkt trafikkbelastet vei gjennom bygda som har flere særlige farlige punkter som må utbedres. På våre hjemmesider http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/ prøver vi å holde egne medlemmer og andre interesserte oppdatert på våre aktiviteter og engasjement.

Vedlagt følger referat fra befaring 30. november 2011 som Drangsholt & Grødum velforening initierte, og hvor Statens Vegvesen var representert ved Arve Trælandshei og Kristiansand kommune v/ leder av ingeniørvesenet Per Kjelsaas. Dessuten deltok Arvid Omdal, bystyrepolitiker i Kristiansand fra Tveit. Det var enighet om behov for tiltak, hvorav noen naturlig nok må ses som langsiktige innen kommunenes trafikksikringsplaner. Vi forventer en økning av trafikkbelastningen når ny bebudet bomstasjon er på plass i Lillesand.

Velforeningen ønsker i denne omgang å gi innspill på tiltak av mer kortsiktig perspektiv, som hører inn under Statens Vegvesens ansvarsområde og anses å være kostnadsmessig rimelige å gjennomføre.

Tiltak 1 fartsdumper . Det foreslås trafikkdumper med fotgjengerovergang på følgende punkter langs RV 41;

-          Ved tilkomst fra Skilleveien til RV 41, over til bussholdeplass. Dette vil bl.a. bidra til at farten på biler reduseres på det svært farlige og uoversiktlige strekket og svingen.

-          Ved hengebrua til Foss, hvor trafikken kommer svært brått østfra.

På begge disse kryssingspunktene er sikten i veibanen dårlig, og mange barn må krysse her for å ta skolebuss. Vi registrerer at tilsvarende fartsdumper er installert på riksveien ved Flakkvann i Birkenes, med en langt lavere befolkningstetthet.

Tiltak 2 flytting av sonegrense 50 km/.

-          Trafikk som kommer vestfra inn i bygda møter først 50 sone etter passering av det svært uoversiktlige partiet ved badeplass Presthola og bedehus Zoar. Det er et sterkt ønske om å få flyttet sone 50 km/t vestover ca. 150 meter til innkjørsel mot Kilåsen/ Drangsholtveien.

-          Langs Fosseveien på den andre siden av Tovdalselva går sone 80 km/t gjennom uoversiktlig bebyggelse på Foss, som leder til og fra hengebrua. Unger krysser her på vei til skolebussen på RV 41. Det er ønskelig å få redusert farten gjennom bebyggelsen slik at det første åpnes for 80 km/t på strekket etter at husene ved veien er passert.

Velforeningen stiller svært gjerne på nye befaringer og møter for å drøfte hvordan vi kan gjøre veiene gjennom bygda vår tryggere!

På vegne av Drangsholt & Grødum velforening

Vennlig hilsen

Tor Punsvik

leder

Brev til kommuner om støtte til løpesetter og ny gapahuk

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Ved leder Tor Punsvik  Drangsholtveien 51  4658 Tveit  puns@online.no mob. 90 61 94 71

PB 115 | 4795 Birkeland

Birkenes kommune

v/ Parkvesenet

Postboks 115

4795 Birkeland

postmottak@birkenes.kommune.no

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK I VELFORENINGENS REGI I 2012

Drangsholt & Grødum Velforening favner om lag 120 husstander, hvorav ca. halvparten er hjemmehørende i Kristiansand og i Birkenes kommune. Velforeningen har forholdsvis høy aktivitetsnivå, og gjennom blant tilrettelegging av eksempelvis badeplassen i Presthola betjenes befolkning langt utover bygdas egne innbyggere. På våre hjemmesider http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/ prøver vi å holde egne medlemmer og andre interesserte oppdatert på våre aktiviteter. Men det koster å holde et aktivitetstilbud, og på den bakgrunn tillater vi oss å søke tilskudd fra Birkenes kommune til følgende investering i 2012.

Søknad . Tilskudd i forbindelse med opparbeiding av skiløypenett innen bygda (1 km) og mot tilgrensende løypenett i Lillesand og Birkenes (10 km). Ei arbeidsgruppe ledet av styremedlem Rune Risdal har arbeidet å se på aktuelle løypetraseer og avklare med de aktuelle grunneierne. Vedlagt følger forespørsel som i høst ble sendt aktuelle grunneiere, hvor en grunneier har reservert seg. Vi har spurt kommunens parkavdeling om mulighet for å få bistand til løypekjøring, men forstår kommunen ikke har kapasitet utover de løyper som allerede tilrettelegges. I forbindelse med dette arbeidet trenger vi en sporlegger som kan dras etter snøskuter – søknad om snøskuterkjøring til dette formål vil bli ettersendt så snart endelig trasevalg foreligger. Dessuten er det ønskelig å bygge en gapahuk på strekning. Kostnadene forbundet med dette anses å være i størrelsesorden:

-         Sporlegger og leie av snøskuter                       kr. 14 000,-

-         Materialer til gapahuk                          kr.   6 000,-

Totalt                                                              kr. 20 000,-

Vi søker tilskudd til dette formålet til både Kristiansand og Birkenes kommuner, og har satt av kr. 4 000,- på eget budsjett. Vi søker derfor om tilskudd på kr. 8 000,- fra Birkenes kommune til tiltak skiløypenett m/ gapahuk.

Tilskudd kan settes inn på Drangsholt & Grødum sin kontonr. 2880 11.16207

På vegne av Drangsholt & Grødum velforening

Vennlig hilsen

Tor Punsvik

leder

 

Din overskrift

Styremøte

I kveld ( 21.06.11) har styret møte og legger strategien for sommer - høst. refrat følger

Møter

ingen møter

skjer det aldri noe her ???

a

Nyeste kommentarer

01.08 | 06:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtva...

01.08 | 06:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. t...

31.07 | 16:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

21.12 | 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre ett...